SŁOWNIK ERP

Szukaj terminów ze słownika
Zaczyna się od Zawiera Dokładne wyrażenieBrzmi jak
Zwrot Definicja
Wiele lokalizacji w jednym magazynie
Pozwala na tworzenie mapy lokalizacji składowania materiałów w jednym magazynie. Jest to szczególnie przydatne w dużych magazynach drobnych elementów. Pozwala na organizację pobierania materiałów i ich kompletację.
Odsłony: 876
Wiele jednostek miary
Wiele jednostek miary dla jednej pozycji kupowanej jest istotne w przypadku zakupów materiałów z różnych źródeł i w różnych opakowaniach. Ułatwia to rejestrację przyjęć np. lakierów kupowanych w różnych opakowaniach detalicznych i hurtowych oraz na wagę.
Odsłony: 871
Wersja oferowana
Wersja oferowana aktualnie zlokalizowanego oprogramowania. Powinna zawierać numer aktualnej wersji wyrobu oraz numer jej ostatniej modyfikacji. Często dostępne są równocześnie na rynku dwie wersje oprogramowania istotnie różniące się własnościami. Należy traktować je jako dwa odmienne pakiety. Jeżeli nastąpiła zmiana nazwy oprogramowania należy odwołać się do nazwy poprzedniej.
Odsłony: 968
WEB
World Wide Web – hipertekstowy, multimedialny, internetowy system informacyjny oparty na publicznie dostępnych, otwartych standardach IETF i W3C. WWW jest usługą internetową.
Odsłony: 1510
Wartościowanie zapasów. Zaktualizowana wartość pozycji zapasu
Zaktualizowana wartość pozycji zapasu – możliwość uwzględnienia w wycenie zapasu konieczności obniżenia jego wartości wskutek trwałej utraty wartości, jest to zwykle przecena pozycji.
Odsłony: 2621
Wartościowanie zapasów. Średnia ważona
Wycena wg średniej ważonej umożliwia zmniejszenie wpływu przypadkowych wahań cen pochodzących z różnych zawieranych transakcji. Algorytm zapisany jest w systemie.
Odsłony: 2805
Wartościowanie zapasów. FILO
Wycena wg FILO - pierwsze weszło – ostatnie wyszło przyjmuje, że rozchód składników aktywów wycenia się kolejno po cenach tych składników aktywów, które jednostka nabyła lub wytworzyła najpóźniej.
Odsłony: 2751
Wartościowanie zapasów. FIFO
Wycena stanu końcowego zapasów według FIFO - pierwsze weszło – pierwsze wyszło, tj. przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła). Metoda ta sprawdza się przy dużym i szybkim obrocie.
Odsłony: 2730
Wartościowanie zapasów. Cena ewidencyjna
Wycena wg ceny ewidencyjnej jest to wartościowanie wg ustalanej i rewidowanej okresowo ceny. Stosowane jest przy niewysokiej inflacji, a odchylenia wartości zapasów są używane m. in. do celów zarządczych. Tą metodą można wyceniać zapasy: materiałów, produktów gotowych, produkcji w toku i półproduktów.
Odsłony: 2792
Wartościowanie zapasów. Cena bieżąca
Wycena wg ceny bieżącej, następuje wg cen bieżących, zwykle ostatnich znanych cen pochodzących ze zrealizowanych transakcji niezależnie od daty zakupu lub wytworzenia pozycji.
Odsłony: 2696
VMI zarządzanie zapasem przez dostawcę
Zarządzanie zapasem przez dostawcę VMI (Vendor-Managed Inventory) jest to proces biznesowy w którym dostawca danego produktu zarządza zapasami u odborcy w oparciu o bieżace zużycie oraz ustalone zasady. Zwykle w ten sposób zarządzane są matariały i elementy tanie, o masowym zużyciu
Odsłony: 2713
Uzysk i współczynnik braków
Uzysk jest to wielkość, pozwalająca określić przydatność określonej części materiału np. z metra kwadratowego blachy można wykorzystać 0,85 jego powierzchni. Reszta stanowi odpad technologiczny. Podczas planowania zleceń uwzględnia się naddatek na odpad. Współczynnik braków, a właściwie technologiczny współczynnik braków określa, jaki procent uzyskanych wyrobów będzie zwykle wadliwy przy przestrzeganiu reżymu technologicznego np. przy produkcji żarówek po uruchomieniu produkcji pierwsze kilkadziesiąt sztuk będzie wadliwe, ponieważ temperatury nie zdążyły się ustabilizować, podobnie przy obróbce skrawaniem zwykle kilka procent wyrobów będzie poza dopuszczalną tolerancją. Podczas planowania zleceń uwzględnia się naddatek na braki technologiczne.
Odsłony: 2783
Ustalania wielkości partii
Ustalanie wielkości partii jest zależne od wymagań procesu produkcyjnego i wyposażenia technicznego np. obróbka termiczna w piecu o określonej objętości oraz procesów zaopatrzenia lub transportu np. konieczność dostaw pełnymi paletami lub pełno wagonowa. Czasem stosowana jest ekonomiczna wielkość partii EOQ liczona wg ustalanych w danych warunkach zasad.
Odsłony: 2706
Uruchamianie zleceń produkcyjnych na poziomie MPS
W przypadku prostszej produkcji ta funkcja umożliwia ominięcie zbędnych pośrednich poziomów planistycznych i po wstępnym sprawdzeniu możliwości realizacji uruchomienie zleceń produkcyjnych.
Odsłony: 2749
Uruchamianie masowe zleceń produkcyjnych
Uruchamianie masowe zleceń produkcyjnych na poziomie MRP pozwala na minimalizację pracy w prostszych przypadkach, tzn. wtedy gdy nie brakuje materiałów lub zdolności produkcyjnych.
Odsłony: 2803
PARTNERZY:
microsoft logo   mindbox simple raport erp2015 log2ORACLE   BPSC

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:
oracle logo raport   soneta logo     proalpha 2018    SENTE
 UNIT4 Teta    anegis logo 2018     sage logo 2018      sbs 2 logo

 CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE    Softmaks.pl   STREAMSOFT  S&T