SŁOWNIK ERP

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like
Zwrot Definicja
Dokumentacja warsztatowa
Dokumentacja warsztatowa zawierająca karty pracy, lista pobrań, stan zlecenia, priorytet itp. powinna być emitowana w momencie uruchamiania zleceń produkcyjnych. Może być przekazywana w formie papierowej lub elektronicznej. Zestaw dokumentacji powinien być maksymalnie uproszczony i odnosić się raczej do harmonogramu niż zlecenia, aby uniknąć nadmiaru informacji. W konkretnym przypadku należy sprawdzić, czy proponowany zestaw dokumentacji warsztatowej spełnia wymagania przedsiębiorstwa.
Odsłony: 158
Dostawy częściowe. Nadzorowanie harmonogramu dostaw
Nadzorowanie harmonogramu dostaw w przypadku dostaw częściowych pozwala na rozliczanie poszczególnych dostaw wraz z wszelkimi reklamacjami.
Odsłony: 347
Dołączanie tekstu do pozycji asortymentowej
Dołączanie do pozycji asortymentowej dowolnego tekstu pozwala na umieszczanie danych tekstowych, opisowych dotyczących pozycji. Mogą to być instrukcje przechowywania, spedycji, obróbki itp.
Odsłony: 334
Dołączanie tekstu do pozycji asortymentowej
Dołączanie do pozycji asortymentowej dowolnego tekstu pozwala na umieszczanie danych tekstowych, opisowych dotyczących pozycji. Mogą to być instrukcje przechowywania, spedycji, obróbki itp.
Odsłony: 362
Dołączanie danych multimedialnych do pozycji asortymentowej
Dołączanie danych multimedialnych do pozycji asortymentowej pozwala na umieszczanie rozbudowanych opisów i obrazów dotyczących danej pozycji np. szkiców technicznych do opisu operacji technologicznych lub rysunków konstrukcyjnych albo wizualnych instrukcji montażu czy pakowania.
Odsłony: 345
Dołączanie danych multimedialnych do pozycji asortymentowej
Dołączanie danych multimedialnych do pozycji asortymentowej pozwala na umieszczanie rozbudowanych opisów i obrazów dotyczących danej pozycji np. szkiców technicznych do opisu operacji technologicznych lub rysunków konstrukcyjnych albo wizualnych instrukcji montażu czy pakowania.
Odsłony: 341
Dołączanie szkiców do opisów operacji technologicznych
Umożliwia ono tworzenie kompletów dokumentacji elektronicznej i minimalizuje zastosowanie dokumentacji w postaci innej niż elektroniczna. Umożliwia dostęp do dokumentacji technologicznej bezpośrednio z ekranu monitora.
Odsłony: 342
Dołączanie tekstu do opisu operacji
Pozwala to na dołączanie uwag i wskazówek dla operatora, które pojawiają się w dokumentacji drukowanej oraz na formatkach ekranowych.
Odsłony: 348
DRP Hurtownie z siecią detalistów
Obsługa hurtowni z siecią detalistów przez DRP (Distributed Resource Planning) zawiera w sobie planowanie uzupełniania stanu zapasów i zarządzanie zapasami w sieci hurtowni i u detalistów. W tym celu stosowana jest zwykle logika planowania potrzeb materiałowych MRP. Pozwala także zwykle na planowanie transportu oraz ustalanie załadunków i tras. Czasem stosowane zasady naliczania potrzeb w zakresie uzupełniania zapasów są odmienne od stosowanej w MRP technice planowania uzależnionego od cykli realizacji i wyliczanych terminów realizacji poszczególnych działań. Może to być zasada uzupełniania zapasów partiami w poszczególnych okresach planistycznych lub dostawa dokładnie takiej ilości jaka została wydana. DRP II jest to poszerzenie zasad działania DRP o planowanie zapotrzebowania na podstawowe zasoby systemu transportowego, głównie przestrzeni składowania, siły roboczej, floty transportowej itp.
Odsłony: 343
DRP obsługa sieci dystrybucji

Pozwala na planowanie uzupełniania zapasów w sieci powiązanych ze sobą składów konsygnacyjnych i magazynów regionalnych, aż do indywidualnych odbiorców końcowych lub punktów zbytu. Planowanie odbywa się przez rozwijanie potrzeb odbiorców końcowych lub regionalnych z uwzględnieniem cykli dostaw techniką planowanie potrzeb materiałowych MRP (Matrials Requirement Planning), które są potrzebami brutto dostawców. W przypadku wielu poziomów magazynów rozwijanie odbywa się poziom po poziomie.

Odsłony: 375
DRP powiązania między zakładami, hurtowniami, odbiorcami
Pozwala na utworzenie sieci powiązanych między sobą dostawców, magazynów i składów konsygnacyjnych regionalnych oraz odbiorców końcowych wraz z określeniem zapotrzebować na transport.
Odsłony: 366
Dwustopniowa inwentaryzacja ciągła
Dwustopniowa inwentaryzacja ciągła pozwala na usprawnienie spisów z natury. W powiązaniu z analizą ABC wg zadanych kryteriów, zwykle jest to wartość obrotów poszczególnych pozycji, losowane są pozycje z każdej z klas do sprawdzenia w poszczególnych magazynach. Wynik weryfikacji wprowadzany jest do systemu, gdzie następuje porównanie ze stanem księgowym. Jeśli odchylenie nie przekracza dopuszczalnego limitu dla danej klasy, to stan sprawdzony jest akceptowany. W przeciwnym przypadku następuje uściślenie stanu pozycji i podejmowana jest procedura wyjaśniająca rozbieżności.
Odsłony: 340
Dysponowanie częścią zapasu bezpieczeństwa
Ta funkcja umożliwia uniknięcie „nerwowych” reakcji systemu w procesie planistycznym, a więc zawieszania się go lub sygnalizowanie błędu, gdy zostaną np. przekroczone zapotrzebowania na wydania z magazynu o znikomą ilość, która nie wpływa na możliwość realizacji zlecenia. Przekroczenie dopuszczalnej wielkości tolerancji zapasu bezpieczeństwa powoduje automatyczne wygenerowanie zlecenia na uzupełnienie zapasów.
Odsłony: 347
Dystrybutor oprgramowania
Dystrybutor oprogramowania w Polsce. Jeżeli oprogramowanie ma więcej niż jednego dystrybutora należy wymienić znaczących ze względu na obroty.
Odsłony: 104
Dziedziny przemysłu wskazywane przez dostawcę
Przyporządkowanie poszczególnych pakietów do branż jest klasyfikacją dosyć arbitralną, choć wiadomo, że organizacja przedsiębiorstwa – jedno lub wielozakładowe, a także typ produkcji lub sposób i sieć dystrybucji powinny być decydujące. Na przykład przemysły spożywczy czy chemiczny to są na ogół produkcje procesowe powtarzalne, farmaceutyczny to zwykle procesy ciągłe oczywiście z wyłączeniem tzw. ”fabryk farmaceutycznych”, w których rozsypuje się gotowe pastylki do opakowań, a elektroniczny to produkcja na liniach lub w gniazdach zorganizowanych przedmiotowo. Należy wziąć pod uwagę dwa fakty. Po pierwsze, fakt, że jakiś pakiet jest zainstalowany w przedsiębiorstwie danego typu i tam funkcjonuje, wcale nie znaczy pakiet jest przeznaczony i najlepszy dla takich przedsiębiorstw. Podczas jego wyboru mogły istnieć warunki nie sprzyjające trafnej czy optymalnej decyzji kierownictwa. Jeśli nawet oprogramowanie niezbyt pasuje do przedsiębiorstwa, ale zostanie wdrożone prawidłowo i jest dobrze eksploatowane, to będzie działało i przynosiło korzyści użytkownikom. Jeśli natomiast wybrano właściwy pakiet, ale wdrożenie przebiegło nieprawidłowo, to prawdopodobnie przedsięwzięcie zakończy się fiaskiem. Wielu dostawców oprogramowania oferuje tzw. pakiety wertykalne. Są to specjalizowane wersje dla poszczególnych dziedzin przemysłu i handlu np.: przemysłu samochodowego, elektronicznego lub produkcji napojów i żywności.
Odsłony: 360
PARTNERZY:
microsoft logo macrologic logo front partner raportu erp 2015 itintegro1simple raport erp2015 log2  bpsc logo front

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:
oracle logo raport   soneta logo     sbs 2 logo  unit4 logo front
                                                                           synthelix partner raportu erp 2015       anegis logo front


RAPORT ERP 2017

Stanowi szczegółową analizę trzydziestu pięciu dostępnych na polskim rynku systemów ERP, wykonaną w oparciu o ponad 580 funkcjonalności istotnych z punktu widzenia firmy działającej w Polsce. Zawarte informacje - zweryfikowane przez autora - stanowią cenne narzędzie w procesie wyboru systemu ERP. Zapraszamy do pobrania bezpłatnego egzemplarza.