SŁOWNIK ERP

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like
Zwrot Definicja
Kontrola realizacji zamówień
Obejmuje nadzorowanie wysyłki towarów, obsługi reklamacji i nadzorowania spływu płatności. W rozwiniętej postaci nadzorowane są wysyłki, dostawy oraz płatności dla częściowych, często cyklicznych dostaw.
Odsłony: 338
Kontroling finansowy
Zarządzanie i sterowanie finansowe w Polsce jest zwane czasami „kontrolingiem”. Jest to przekrojowa funkcja analityczno-syntetyczna realizowana w ramach zintegrowanego systemu informatycznego. Umożliwia lokalizowanie i monitorowanie odchyleń wielkości rzeczywistych w odniesieniu do wielkości planowanych przy realizacji wyznaczonych celów. Pełna obsługa zarządzania i sterowania finansowego, występuje, gdy w pakiet zostały wbudowane narzędzia rachunku kosztów produkcji, zintegrowanej, lub oddzielnej księgi kosztów (z rozliczeniem kosztów pośrednich), rachunku kosztów produkcji z księgowaniem w księdze głównej. Konieczne jest istnienie narzędzi do sprawozdawczości i analizy finansowej , tworzenie budżetu i prognoz finansowych oraz do codziennego nadzorowania finansów. W bardziej wyszukanych rozwiązaniach znajduje się również własna wielowymiarowa baza danych i oprogramowanie OLAP – oprogramowanie do analiz w trybie on line. Jeśli nie ma takich funkcji, to warto sprawdzić, czy jest możliwość łatwego dołączenia któregoś z pakietów oferowanych oddzielnie na rynku oraz czy dostawca posiada wiedzę, jak tego używać. Tego typu bardziej rozbudowane aplikacje, zwykle do analiz finansowych noszą nazwę BI (business intelligence) i mogą pochodzić także od dostawców innych niż pakietu ERP.
Odsłony: 135
Kontrolowanie partii i dat przydatności (gdzie zostały użyte, numery seryjne ...)
"Kontrolowanie partii i dat przydatności, numery seryjne. Obecność tej funkcji coraz częściej jest niezbędna ze względu na stosowane systemy sterowania jakością zgodne z ISO 9000. Kontrolowanie partii stosowane jest do materiałów i surowców oraz do produkcji w toku. Dla materiałów przykładem może być stal, dla której dla każdej partii wymagany jest atest hutniczy określający skład chemiczny. Zlecenia produkcyjne mogą tworzyć kilka partii wyrobów, każdą z własnym oznaczeniem. Czasem jedna partia produkcyjna jest tworzona przez kilka zleceń. Partie produkcyjne na różnych fazach przetworzenia mogą być tworzone wg odmiennych reguł. Elementy i materiały mają często określoną datę przydatności do użycia np. farby i chemikalia. Kontrolowanie partii i dat pozwala na określenie, na które zlecenie – do których partii wyrobów - zostały użyte, jakie są numery seryjne tych partii. Jest to ważne m.in. w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, włókienniczym, chemicznym. Szczególnym przypadkiem partii jest partia licząca sobie 1 sztukę o konkretnym numerze seryjnym. Numer seryjny może być nadawany w procesie produkcji, albo przenoszony z zewnątrz np. numer seryjny silnika spalinowego w pojeździe. "
Odsłony: 381
Kontrolowanie płatności dla grup dostawców
Ta funkcja pozwala na uwalnianie płatności tak, aby minimalizować wypływ gotówki. Funkcja powinna być realizowana automatycznie, natomiast w przypadku trudnej sytuacji ręcznie.
Odsłony: 335
Koordynacja harmonogramów produkcji i dostaw
W przedsiębiorstwie wielozakładowym funkcja ta pozwala planiście na tworzenie prognoz sprzedaży i produkcji oraz planów uzupełnień zapasów w wielu powiązanych ze sobą hierarchicznie jednostkach. Możliwe jest budowanie struktury wielopoziomowej planów długookresowych MPS.
Odsłony: 361
Koordynacja prognozowania i planowania
Koordynacja prognozowania i planowania sprzedaży, produkcji i zakupów są niezbędne do planowanie zbytu, produkcji i dystrybucji w horyzoncie długoterminowym. Zwykle musi być oparte na prognozie zbytu z jednej strony oraz na statystyce z przeszłości z drugiej. W planowaniu tym trzeba uwzględnić możliwości aparatu produkcyjnego – tzw. wąskie gardła i ich dostępność oraz możliwości zaopatrzenia w materiały o długim cyklu dostaw lub trudno dostępne. Planowanie tego typu coraz częściej jest realizowane przez zaawansowane planowanie i harmonogramowanie APS (advanced planning and scheduling).
Odsłony: 121
Kopiowanie opisu procesów
Pozwala na szybkie tworzenie procesów nowych, ale podobnych do już istniejących metodą: skopiuj – dodaj – usuń różnice.
Odsłony: 361
Koprodukt w produkcji procesowej
Koprodukt jest to produkt lub kilka produktów wytwarzanych równocześnie z pozycją podstawową, są użyteczne, posiadające wartość, Przykładem może być terpentyna powstająca przy destylacji drewna, gdy produktem podstawowym będzie spirytus drzewny. Często koprodukt może stać się pozycją podstawową po odpowiednim przestawieniu aparatury produkcyjnej.
Odsłony: 165
Koprodukt w produkcji procesowej
Koprodukt jest to produkt lub kilka produktów wytwarzanych równocześnie z pozycją podstawową, są użyteczne, posiadające wartość, Przykładem może być terpentyna powstająca przy destylacji drewna, gdy produktem podstawowym będzie spirytus drzewny. Często koprodukt może stać się pozycją podstawową po odpowiednim przestawieniu aparatury produkcyjnej.
Odsłony: 138
KPI
Podstawowe wskaźniki efektywności KPI - Key Performance Indicators. Wskaźniki mogą obejmować poza czysto finansowymi także inne ważne dla oceny działalności przedsiębiorstwa pozwalające na ocenę kosztów prowadzenia działalności na poszczególnych rynkach, lub wykorzystanie zasobów ludzkich czy środków trwałych. Patrz także CPM.
Odsłony: 276
Kraj pochodzenia
Kraj pochodzenia - siedziby firmy dostarczającej na rynek polski oprogramowanie.
Odsłony: 109
Kwity Kanban
Kwity kanban (etykiety) stosowane są w technice JIT (Just In Time) przy produkcji średnio i wielkoseryjnej. W przedsiębiorstwach stosujących kanban, dostawy podzespołów I materiałów na wydział lub stanowisko przekazywane są w standaryzowanych pojemnikach lub standaryzowanymi partiami. Każdy pojemnik zawiera kwit podzielony na dwie części. Jest to zamówienie określonej ilości podzespołów. Jedną część kwitu zatrzymuje wydający elementy, druga wraca w pojemniku z wydanymi elementami. Kanban jest uruchamiany przez odpowiedzialnego za dany odcinek wtedy, gdy bieżący pojemnik jest prawie wyczerpany. Kwity kanban pełnią funkcję czeku na pobranie materiału lub części. Są emitowane wraz z harmonogramem na określony czas, np. tydzień i pozwalają – nawet bez informatyki – na zarządzanie operatywne w technice „wyciągania” od poprzedników zespołów i materiałów w odróżnieniu od MRP, które polega na „wpychaniu” pracy na wydział. Powoduje to istotne zmniejszenie prac w toku i kosztów produkcji. Obecnie sygnały Kanban często tworzone są elektronicznie i są stosowane do obsługi nie tylko pobrań materiałowych na produkcję, ale także do obsługi uzupełniania zapasów w magazynach, tworzenia i obsługi zapotrzebowań na transport itp.
Odsłony: 114
lead time – cykl wytwarzania lub dostaw
Lead time - cykl wytwarzania lub dostaw jest to przedział czasu niezbędny do realizacji dostawy, procesu lub serii operacji. 

Jest to czas pomiędzy przyjęciem zamówienia klienta, lub przekazaniem do realizacji zlecenia produkcyjnego do postawienia w gotowości do odbioru przez klienta zamówionych produktów lub przekazania wykonanych na zlecenie pozycji. Indywidualne składowe cyklu dostaw mogą zawierać czas przygotowania oferty, czas oczekiwania, czas przetwarzania, czas przesunięcia lub transportu oraz czas na odbiór i kontrolę techniczną.
Odsłony: 408
lean production – smukła produkcja
"Lean Production – smukła produkcja opiera się o zastosowanie zespołu zasad i wskazówek praktycznych pozwalających na zmniejszenie kosztów poprzez bezwzględne usuwanie rozrzutności oraz przez upraszczanie wszystkich procesów produkcyjnych i obsługowych. Wykorzystywane są zasady szczupłego zarządzania (Lean Management) opracowane i wprowadzone po raz pierwszy w firmir Toyota. Jest to strategia zarządzania krótkookresowego, która powstała w Toyota Corporation. Polega na minimalizacji wykorzystania zasobów, które są niezbędne do uzyskania wartości dodanej wytwarzanych produktów. Zasobami są czas, robocizna, surowce i półfabrykaty, maszyny i inne wyposażenie stanowisk pracy. Założeniem jest, że wszystko, co nie zwiększa wartości dodanej jest stratą, np. koszt kapitału zaangażowanego w nadmierne zapasy, magazynowanie, nadmiernie rozbudowana kontrola jakości, wszelkie przemieszczenia poza niezbędnymi. Wszystko musi być dostępne dokładnie wtedy, gdy jest potrzebne na danym stanowisku i dokładnie w takiej ilości, jaka jest potrzebna. Obowiązuje zasada: rób tylko to co jest niezbędne i zaczynaj w ostatnim momencie, aby zdążyć na czas. Znajduje to swe odzwierciedlenie w logistyce – zapasy u dostawcy lub w drodze (w TIR’ach) oraz w sferze produkcji. Uruchamianie produkcji poprzedniego etapu na życzenie odbiorcy z następnego etapu tzw. „wysysanie” potrzebnych składników. Często używane są klasyczne lub elektroniczne karty Kanban. Zapasy są tworzone i przechowywane wtedy, gdy są absolutnie niezbędne.Dba się o poprawę jakości dla osiągnięcia zera defektów, o minimalizację cyklu wytwarzania przez minimalizację czasów przygotowawczo-zakończeniowych, czasów oczekiwania, wielkości partii oraz minimalizację kosztów tych operacji. "
Odsłony: 405
Lista prac na poszczególnych centrach roboczych
Lista prac do wykonania jest przydatna w powiązaniu ze sterowaniem priorytetami zleceń do organizowania bieżącej pracy centrum roboczego.
Odsłony: 360
PARTNERZY:
microsoft logo macrologic logo front partner raportu erp 2015 itintegro1simple raport erp2015 log2  bpsc logo front

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:
oracle logo raport   soneta logo     sbs 2 logo  unit4 logo front
                                                                           synthelix partner raportu erp 2015       anegis logo front


RAPORT ERP 2017

Stanowi szczegółową analizę trzydziestu pięciu dostępnych na polskim rynku systemów ERP, wykonaną w oparciu o ponad 580 funkcjonalności istotnych z punktu widzenia firmy działającej w Polsce. Zawarte informacje - zweryfikowane przez autora - stanowią cenne narzędzie w procesie wyboru systemu ERP. Zapraszamy do pobrania bezpłatnego egzemplarza.