SŁOWNIK ERP

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like
Zwrot Definicja
JIT w sferze produkcji
JIT (just In time) – dokładnie na czas. Jest to strategia zarządzania krótkookresowego, która powstała w Toyota Corporation. Polega na minimalizacji wykorzystania zasobów, które są niezbędne do uzyskania wartości dodanych wytwarzanych produktów. Zasobami są czas, robocizna, surowce i półfabrykaty, maszyny i inne wyposażenie stanowisk pracy. Założeniem jest, że wszystko, co nie zwiększa wartości dodanej jest stratą, np. koszt kapitału zaangażowanego w nadmierne zapasy, magazynowanie, nadmiernie rozbudowana kontrola jakości, wszelkie przemieszczenia poza niezbędnymi. Wszystko musi być dostępne dokładnie wtedy, gdy jest potrzebne na danym stanowisku i dokładnie w takiej ilości, jaka jest potrzebna. Obowiązuje zasada: rób tylko to co jest niezbędne i zaczynaj w ostatnim momencie, aby zdążyć na czas. Znajduje to swe odzwierciedlenie w logistyce – zapasy u dostawcy lub w drodze (w TIR’ach) oraz w sferze produkcji – uruchamianie produkcji poprzedniego etapu na życzenie odbiorcy z następnego etapu tzw. „wysysanie” potrzebnych składników. Często używane są klasyczne lub elektroniczne karty Kanban. Zapasy są tworzone i przechowywane wtedy, gdy są absolutnie niezbędne. Dba się o poprawę jakości dla osiągnięcia zera defektów, o minimalizację cyklu wytwarzania przez minimalizację czasów przygotowawczo-zakończeniowych, czasów oczekiwania, wielkości partii oraz minimalizację kosztów tych operacji.

Jest to odwrotność zasad stosowanych w MRP, gdzie planuje się potrzeby przekazując je z wyprzedzeniem do realizacji. Jest to w przypadku MRP „wciskanie” zleceń do realizacji, podczas gdy JIT polega na „wysysaniu” zleceń do realizacji. W przedsiębiorstwie zarządzanym zgodnie z zasadami szczupłego zarządzania (lean management) często planowanie ogólne długo i średnioterminowe oraz planowanie potrzeb materiałowych, zwłaszcza zaopatrzenia odbywa się wg zasad MPS / MRP, natomiast zarządzanie operatywne krótkookresowe odbywa się wg zasad JIT.
Odsłony: 115
Kalendarz produkcyjny
Powinien być jeden dla każdej samodzielnej jednostki produkcyjnej. Pozwala na określenie dysponowanego czasu pracy, dni wolnych, liczby zmian, itd. Zwykle obejmuje rok. W przypadku konieczności naliczania zapotrzebowania na zdolności produkcyjne każdego gniazda roboczego (linii lub grupy stanowisk wzajemnie zamiennych), każde z nich powinno również posiadać własny, indywidualny kalendarz. Natomiast w bardziej rozbudowanych systemach kalendarz może posiadać każda z maszyn. Umożliwia on skuteczne powiązanie systemu planowania produkcji z systemem planowania remontów.
Odsłony: 144
KANBAN w sferze produkcji i zaopatrzenia

Kwity kanban (etykiety) stosowane są w technice JIT (Just In time) przy produkcji średnio i wielkoseryjnej. W przedsiębiorstwach stosujących kanban, dostawy podzespołów I materiałów na wydział lub stanowisko przekazywane są w standaryzowanych pojemnikach lub standaryzowanymi partiami. Do każdego pojemnika dołączany jest kwit podzielony na dwie części. Jest to zamówienie określonej ilości podzespołów. Jedną część kwitu zatrzymuje wydający elementy, druga wraca z pojemnikiem z wydanymi elementami. Kanban jest uruchamiany przez odpowiedzialnego za dany odcinek wtedy, gdy bieżący pojemnik jest prawie wyczerpany. Kwity kanban pełnią funkcję czeku na pobranie materiału lub części. Są emitowane wraz z harmonogramem na określony czas, np. tydzień i pozwalają – nawet bez informatyki – na zarządzanie operatywne w technice „wyciągania” od poprzedników zespołów i materiałów w odróżnieniu od MRP, które polega na „wpychaniu” pracy na wydział. Powoduje to istotne zmniejszenie prac w toku i kosztów produkcji. Obecnie sygnały Kanban często tworzone są elektronicznie i są stosowane do obsługi nie tylko pobrań materiałowych na produkcję, ale także do obsługi uzupełniania zapasów w magazynach, tworzenia i obsługi zapotrzebowań na transport itp.

Odsłony: 155
Katalogi cenowe
Obsługa katalogów cenowych pozwala na równoczesne prowadzenie wielu katalogów cenowych w różnych walutach, dla różnych klientów i w razie potrzeby dla różnych rynków.
Odsłony: 116
Komasacja zamówień
Ta funkcja umożliwia zgrupowanie zamówień na różne pozycje u jednego dostawcy. Dzięki temu można uzyskać lepsze warunki finansowe zakupu i oszczędności w transporcie.
Odsłony: 332
Komasacja zamówień
Ta funkcja umożliwia zgrupowanie zamówień na różne pozycje u jednego dostawcy. Dzięki temu można uzyskać lepsze warunki finansowe zakupu i oszczędności w transporcie. Wzrasta jednak poziom zamówień w toku realizacji.
Odsłony: 337
Komasowanie zleceń produkcyjnych
Komasowanie zleceń produkcyjnych pozwala na zmniejszenie liczby zleceń produkcyjnych kosztem zwiększenia poziomu prac w toku.
Odsłony: 365
Kompensata należności i zobowiązań
Wzajemne należności rozlicza się okresowo według salda. Rozliczanie klientów będących także dostawcami jest dość często u nas stosowane, jednak pociąga za sobą duże ryzyko łatwych malwersacji pracowników.
Odsłony: 338
Konfigurator produktu
Konfigurator produktu (Product Configurator) jest to oprogramowanie pozwalające na obsługę produktów z wieloma wariantami. Odnosi się to do projektowania na zamówienie DTO (Design To Order), opracowania na zamówienie ETO (Engineering To Order) lub wytwarzania na zamówienie klienta MTO (Make To Order). Konfigurator realizuje odwzorowanie w konkretnym zleceniu wyspecyfikowany zestaw elementów np. typ tapicerki lub silnika samochodu oraz często tworzy kompletny model wyrobu: opis, rysunki, zestawienia materiałowe i pozwala na oszacowanie kosztów, które mogą być zintegrowane z CAD/CAM i MRP II oraz z systemem wprowadzania zamówień. Coraz częściej konfighurator jest pozwiązany z systemem zarządzania relacjami z klientami CRM (Customer Relationship Management).
Odsłony: 167
Konsolidacja danych finansowych
Konsolidacja danych finansowych przedsiębiorstw w ramach grupy / holdingu umożliwia konsolidację wyników jednostek składowych, posiadających różne plany kont i prowadzenie rozliczeń handlowych między jednostkami holdingu , kończących się formalnymi dokumentami. Konsolidacja w ramach holdingu jest istotna, jeśli jednostki składowe funkcjonują w różnych krajach, o różnych zasadach opodatkowania, albo w jednym kraju, ale w strefach o różnych zasadach (np. strefa bezcłowa czy specjalne strefy gospodarcze).
Odsłony: 127
Konsolidacja w rachunkowości przedsiębiorstwa wielozakładowego
Ta funkcja w systemie umożliwia konsolidację wyników jednostek składowych, posiadających różne plany kont i prowadzenie rozliczeń handlowych między jednostkami holdingu , kończących się formalnymi dokumentami. Konsolidacja w ramach holdingu jest istotna, jeśli jednostki składowe funkcjonują w różnych krajach, o różnych zasadach opodatkowania, albo w jednym kraju, ale w strefach o różnych zasadach (np. strefa bezcłowa czy specjalne strefy gospodarcze).
Odsłony: 346
Konsolidacja wyników wewnętrznych i zewnętrznych
Pozwala na konsolidację danych liczbowych pochodzących z różnych jednostek – wydziałów wewnątrz przedsiębiorstwa jak i danych pochodzących z różnych jednostek zewnętrznych do dalszego wykorzystania przy użyciu narzędzi BI (business intelligence)..
Odsłony: 328
Kontrolą jakości - spirala jakości
Kontrolą jakości pozwala na planowanie i ewidencjonowanie operacji kontroli i weryfikacji jakości poszczególnych stadiów produkcji. W zaawansowanych rozwiązaniach dokumenty oraz informacje niezbędne do procesu sterowania jakością (np. ISO czy GMP) są tworzone i przesyłane drogą elektroniczną.
Odsłony: 357
Kontrola kredytu przy sprzedaży
Bieżąca kontrola kredytu przy sprzedaży pozwala na uniknięcie sytuacji, kiedy zadłużony klient ponownie próbuje kupić, lub gdy nierzetelny klient próbuje w różnych oddziałach firmy nabywać towary, pomimo tego że nie dysponuje już odpowiednim kredytem. Prawidłowo realizowana kontrola kredytu pozwala zmniejszyć ryzyko niewypłacalności dłużnika i przewidzieć jego nadchodzące problemy.
Odsłony: 338
Kontrola realizacji zakupów
Kontrola realizacji zakupów pozwala na ich rozliczanie oraz na wiekowanie zobowiązań. Oprócz tego możliwa jest obsługa reklamacji ilościowo – wartościowych.
Odsłony: 332
PARTNERZY:
microsoft logo macrologic logo front partner raportu erp 2015 itintegro1simple raport erp2015 log2  bpsc logo front

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:
oracle logo raport   soneta logo     sbs 2 logo  unit4 logo front
                                                                           synthelix partner raportu erp 2015       anegis logo front


RAPORT ERP 2017

Stanowi szczegółową analizę trzydziestu pięciu dostępnych na polskim rynku systemów ERP, wykonaną w oparciu o ponad 580 funkcjonalności istotnych z punktu widzenia firmy działającej w Polsce. Zawarte informacje - zweryfikowane przez autora - stanowią cenne narzędzie w procesie wyboru systemu ERP. Zapraszamy do pobrania bezpłatnego egzemplarza.