SŁOWNIK ERP

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like
Zwrot Definicja
BOM zestawienie materiałowe - struktury produkcyjne

Obsługa struktury produkcyjnej BOM (Bill Of Materials) – zestawienia materiałowego obejmuje taki opis pozycji asortymentowych (materiałów, podzespołów i części) oraz struktur –, która pokazuje w jaki sposób są one wykonywane w procesie produkcji. Są to praktycznie odpowiednio dostosowane do możliwości wykonawczych danego zakładu dane technologiczne powstałe przez opracowanie danych konstrukcyjnych. Przykładem może być klasyczny gaźnik samochodowy, który jest zwykle przedstawiony na jednym rysunku konstrukcyjnym z jednym zestawieniem materiałowym na tabliczce znamionowej rysunku, natomiast jego dokumentacja produkcyjna to zwykle 4-5 operacji realizowanych na różnych stanowiskach z odpowiednio dużą liczbą rysunków i instrukcji technologicznych. Struktury produkcyjne tego samego wyrobu wytwarzanego w różnych zakładach, o odmiennym wyposażeniu produkcyjnym, mogą być różne pomimo tego, że struktura konstrukcyjna wyrobu na podstawie której opracowano struktury produkcyjne jest jedna. Patrz wielofirmowość logistyczna.

Odsłony: 613
BOM zestawienie materiałowe konstrukcyjne – oddzielone od produkcyjnego

Obsługa struktury konstrukcyjnej produktu BOM (Bill Of Materials)– zestawienia materiałowego obejmuje zakładanie, modyfikacje i usuwanie opisu pozycji asortymentowych oraz struktur wyrobów w takiej postaci, w jakiej występują w dokumentacji. konstrukcyjnej, zwykle na rysunkach podzespołów i rysunkach złożeniowych. Jest to narzędzie pracy konstruktora wyrobu. Obecnie często to tabliczka znamionowa rysunku powstającego w systemie CAD / CAM. Często te dane mogą być przekazywana dalej do system produkcyjnego w sposób zautomatyzowany.

Odsłony: 472
BSC
Zrównoważona karta wyników BSC (Balansed Scorekard) to koncepcja zarządzania, która opisuje i precyzuje, co powinno być mierzone, aby móc jak najlepiej ocenić efektywność firmy w realizowaniu strategii oraz adekwatność samej strategii. Cele firmy przedstawione są w postaci mapy ich wzajemnych powiązań przyczynowo-skutkowych oraz mierników wyróżnionych w czterech perspektywach: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych i rozwoju. Koncepcja Balanced Scorecard opiera się na następujących założeniach: Pomiar dokonań jest kluczowym warunkiem sprawności zarządzania. Pomiar wyników finansowych powinien być uzupełniony o pomiar stanu w innych perspektywach działania firmy. Cele i mierniki powiązane powinny być z działaniami i budżetami, tak aby stanowiły spójny plan operacyjnej działalności przedsiębiorstwa.
Odsłony: 152
Budżetowanie i prognozowanie
Budżetowanie i prognozowanie są to elementy planowania finansowego, pozwalające na tworzenie budżetów – planów finansowych na przyszłość dla poszczególnych dziedzin w poszczególnych okresach czasu oraz prognoz “co będzie jeżeli” do wyboru strategii działania. Budżety mogą być bardzo szczegółowe i powiązane ze sobą kaskadowo, co umożliwia następnie dokładną kontrolę stanu finansowego przedsiębiorstwa. Tworzenie wielowariantowych prognoz różni się od budżetowania celem, dla którego się je konstruuje. Mechanizm jest bowiem ten sam. Prognozy tworzy się zwykle wielowariantowo, aby sprawdzić możliwe scenariusze rozwoju sytuacji. Logika hierarchii budżetowania może polegać na budowie budżetów od dołu – od najniższych komórek kontrolowanych finansowo, albo na dekompozycji budżetu całej jednostki stopniowo do poziomu komórek najniższych hierarchicznie. Co do zasady budżetowania – stosuje się budżetowanie przyrostowe – na bazie wyników historycznych oraz budżetowanie o bazie zerowej (ZBB), w którym kolejne poziomy nakładów finansowych są od podstaw obliczane, uzasadniane i zatwierdzane.
Odsłony: 348
Budżety elastyczne
Budżety elastyczne są to budżety, które mogą być uzmiennione, a następnie skorygowane w zależności od rozmiarów działalności i rozwoju sytuacji przedsiębiorstwa.
Odsłony: 358
Business Intelligence - system informacji zarządczej

Jest to oprogramowanie wspomagające procesy podejmowania decyzji poprzez analizę danych zgromadzonych w systemach informatycznych. Są to systemy ulokowane hierarchicznie powyżej systemów transakcyjnych, w tym ERP. Służą do wspierania decyzji strategicznych i zarządczych szczebla taktycznego. Zwykle dane niezbędne do analiz ekonomicznych są pobierane z różnych obszarów funkcjonalnych systemu informatycznego, wspierającego zarządzanie w przedsiębiorstwie i umieszczane w bazie danych. Często stosowana jest hurtownia danych, z której z kolei dane są pobierane do obliczeń i przygotowania ekranów i raportów. Zwykle możliwe jest drążenie danych tzn. sięganie w prosty sposób do danych źródłowych, powodujących określone skutki np. do źródła zagrożeń. Najczęściej spotykane odmiany systemów zaliczanych do BI to:

 • EIS - systemy powiadamiania kierownictwa (Executive Information Systems)
 • DSS - systemy wspomagania decyzji (Decision Support Systems)
 • MIS - Systemy wspomagania zarządzania (Management Information Systems)
 • GIS - systemy informacji geograficznej (Geographic Information Systems).
Odsłony: 418
CAD/CAM - Interfejsy do systemów
Interfejsy do systemów CAD/CAM (Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing) pozwalają na obsługę dostępu do rysunków technicznych i innych dokumentów w postaci graficznej, które są niezbędne do prowadzenia produkcji lub archiwowania danych. Systemy CAD/CAM są zwykle narzędziem pracy w biurach konstrukcyjnych. Bardziej zaawansowane systemy pozwalają na przekazywanie z rysunków złożeniowych zestawień materiałowych BOM do systemu obsługi produkcji. W szczególnych wypadkach możliwe jest przygotowywanie bezpośrednio przez konstruktora danych do sterowania obrabiarek sterowanych numerycznie.
Odsłony: 357
CASE
Oprogramowanie wspomagające tworzenie oprogramowania aplikacyjnego– CASE (Computer-Assisted Software Engineering). Są to narzędzia komputerowe do wspomagania projektowania, programowania oprogramowania lub systemów oprogramowania.
Odsłony: 135
CASE
Computer-Assisted Software Engineering – CASE, technika tworzenia oprogramowania wspierana komputerowo): Wykorzystanie narzędzi komputerowych w celu wsparcia procesu projektowania, rozwijania i utrzymywania produktów i systemów informatycznych.
Odsłony: 119
Centrum robocze zawierające grupy maszyn, linie produkcyjne
Takim centrum jest na przykład wydział, jako miejsce powstawania kosztów, w którym zainstalowano linie produkcyjne i urządzenia. Ta funkcja pozwala na racjonalne naliczanie kosztów wytwarzania, a zwłaszcza podział kosztów ogólnych.
Odsłony: 356
Centrum robocze zawierające maszyny i instalacje
Mechanizm do tworzenia takiego centrum pozwala na racjonalne gospodarowanie składnikami majątku trwałego. Jest to szczególnie istotne w organizacji przedmiotowej produkcji, gdzie wykorzystuje się linie lub ciągi do realizacji określonych wyrobów, a poszczególne składniki linii mogą mieć różną przepustowość. Dzięki temu można racjonalnie planować obciążenia. W odróżnieniu od księgowej obsługi środków trwałych tego typu linie tworzy się podając strukturę jej składników. Numery inwentarzowe pełnia rolę drugorzędną. Takie linie robocze, wykorzystywane w produkcji, wnoszą swoją amortyzację do rachunku kosztów.
Odsłony: 343
Cloud computing
GS1 – globalna organizacja o charakterze non profit zajmująca się standaryzacją w obszarze zarządzania łłłańcuchem dostaw oraz zarządzania popytem. Jej początki sięgająlat 70 ub. wieku. Podstawowym obszarem działań GS1 jest sektor FMCG. Ostatnio zwrócono również większa uwagę na branże ochrony zdrowia oraz transport i logistykę. Całość standardów wypracowywanych przez organizację nosi wspólną nazwę "System GS1". W skład tego systemu wchodzi kilka głównych projektów: *GS1 BarCodes - związany z zagadnieniami dotyczącymi kodów kreskowych – automatycznej identyfikacji, * GS1 BarCodes - związany z zagadnieniami dotyczącymi kodów kreskowych – automatycznej identyfikacji, * GS1 eCom - związany z zagadnieniami dotyczącymi elektronicznej bazy danych, * GS1 GDSN - związany z zagadnieniami dotyczącymi synchronizacji danych, * GS1 EPCglobal - związany z zagadnieniami dotyczącymi technologii RFID. Źródło: WIKIPEDIA
Odsłony: 171
CMMS

Zarządzanie utrzymaniem ruchu urządzeń CMMS ( Computerized Maintenance Management Systems) jest to zautomatyzowany system wspierający utrzymanie ruchu, a w szczególności: obsługę zleceń remontowych realizowanych siłami własnymi i zlecanymi na zewnątrz, utrzymywania zapasów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, zakupów , rozliczanie personelu, prowadzenie rozliczeń prac remontowych i kosztów eksploatacji. . W pewnych dziedzinach przemysłu, szczególnie tam, gdzie istotne jest optymalizowanie wykorzystania drogiego wyposażenia, systemy tego typu, pełnią podstawową rolę w systemie zarządzania. Podstawowe ich funkcje to:

 • Planowanie zleceń remontowych do obsługi planowanych i zapobiegawczych remontów.
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia i nadzór nad jego przydatnością do użycia, atestacja urządzeń
 • Zarządzanie zapasami, głownie materiałów eksploatacyjnych I części zamiennych
 • Planowanie wykorzystania personelu i sprzętu
 • Obsługi zakupów
 • Rozliczenia finansowe
Odsłony: 131
CPM

CPM (Corporate Performance Management) zarządzanie efektywnością przedsiębiorstwa jest to zespół koncepcji zarządzania, mierników oraz technologii informatycznych umożliwiający definiowanie, monitorowanie i optymalizację realizacji celów osobistych i departamentu w powiązaniu ze strategią całej organizacji. Jest to poszerzenie BI (Business Inteligence) o którąś z koncepcji zarządzania np. BSC (Balanced Scorecard), VBM (Value Based Management lub six sigma. Pozwalają one na stosowanie zaawansowanych technik planowania, konsolidacji wyników i sprawozdawczości. CPM pozwala na lepsze przygotowanie decyzji strategicznych. Zwykle obsługiwane są następujące funkcje:

 • Budżetowanie, planowanie, prognozowanie
 • Modelowanie i optymalizacja zyskowności
 • Definiowanie i zarządzanie kartami wyników
 • Konsolidacja finansowa
 • Sprawozdawczość finansowa, podatkowa i statystyczna
Odsłony: 157
CPM
Corporate Performance Management – CPM, zarządzanie wynikami organizacji): Dość szeroki termin opisujący metodologie, metryki, procesy oraz systemy wykorzystywane do monitorowania i zarządzania wynikami przedsiębiorstwa. Aplikacje komputerowe, które przekładają strategię działania na plany operacyjne oraz prezentację skumulowanych wyników.
Odsłony: 198
PARTNERZY:
microsoft logo macrologic logo front partner raportu erp 2015 itintegro1simple raport erp2015 log2  bpsc logo front

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:
oracle logo raport   soneta logo     sbs 2 logo  unit4 logo front
                                                                           synthelix partner raportu erp 2015       anegis logo front


RAPORT ERP 2017

Stanowi szczegółową analizę trzydziestu pięciu dostępnych na polskim rynku systemów ERP, wykonaną w oparciu o ponad 580 funkcjonalności istotnych z punktu widzenia firmy działającej w Polsce. Zawarte informacje - zweryfikowane przez autora - stanowią cenne narzędzie w procesie wyboru systemu ERP. Zapraszamy do pobrania bezpłatnego egzemplarza.