Typ produkcji obsługiwany

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like
Zwrot Definicja
Typ produkcji obsługiwany

Wyróżnia się kilka podstawowych typów produkcji. Nie każdy pakiet oprogramowania obsługuje wszystkie typy. Ważne jest dokładne dobranie pakietu do charakteru procesu produkcyjnego w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Typy produkcji:

Opracowanie i realizacja projektów DTO (Design To Order) lub (Project To Order) to produkcja jednostkowa lub małoseryjna na indywidualne zamówienie klienta, często produktów opracowywanych dla konkretnego klienta np.: statek, krótka seria wyspecjalizowanych maszyn budowanych lub ciężkich pojazdów albo budynek. Konstrukcja i technologia są zwykle opracowywane indywidualnie dla konkretnego zlecenia klienta. Często są to projekty realizowane na podstawie początkowo niepełnych danych, poczynając od przygotowania oferty i jej wyceny, przez opracowanie budżetu i harmonogramu realizacji, a skończywszy na nadzorze nad realizacją i rozliczeniem kontraktu. Powtarzalność zamówień jest niewielka lub nawet żadna.

Produkcja wg specyfikacji klienta ETO (Engineering To Order) , to produkcja do zrealizowania której niezbędne jest opracowanie w znacznym zakresie od nowa konstrukcji i technologii, a także często zakupu matriałów. Każde zamówienie klienta powoduje powstanie nowych pozycji matriałowych, zestawień materiałowych oraz opisu operacji technologicznych. Klient zwykle zamawia wyroby przedsiębiorstwa z wykorzystaniem istniejących wariantów i opcji wykonywanych w seryjnie np. osprzęt dużych silników spalinowych lub zindywidualizowane opakowania Produkcja zleceniowa MTO (Make To Order), która polega na wytwarzaniu i montażu partiami produktów zwykle na magazyn na konkretne zlecenia produkcyjne uruchamiane w miarę potrzeb. Zlecenia mogą się powtarzać.

Produkcja powtarzalna - masowa, czyli wytwarzanie jednego lub wielu wyrobów według ustabilizowanej technologii na taśmach i gniazdach zorganizowanych przedmiotowo, tzn. ustawionych w linie tak, aby wytwarzać jeden wyrób lub rodzinę wyrobów. Przykładem może być produkcja części dla motoryzacji, lub montaż traktorów na taśmie w wymuszonym rytmie. Produkcja procesowa aparaturowa, w której w procesie fizyko-chemicznym lub biologicznym z jednego lub kilku składników powstaje jeden lub kilka produktów, z których zwykle jeden jest produktem podstawowym oraz kilka wyrobów uzupełniających o wartości użytecznej (koproduktów) i zwykle odpady (produkty uboczne), na utylizację których trzeba często ponieść dodatkowe koszty, występują też często tzw. składniki cykliczne np. katalizatory o ograniczonej żywotności. Jako przykład może służyć ropa naftowa, z której powstaje zwykle po przetworzeniu benzyna, jako produkt podstawowy oraz inne frakcje: nafta toluen itp. jako koprodukty. Odpadem zwykle są najcięższe frakcje. Innym przykładem może być wytwarzanie antybiotyków, w trakcie którego w kadziach na odpowiedniej pożywce powstają siłami natury antybiotyki. Odpady są to zwykle ścieki do utylizacji. Znakomita większość produkcji w przemyśle spożywczym to przynajmniej w pewnej części produkcja procesowa.

Produkcja mieszana. Często w przedsiębiorstwie początkowe etapy produkcji to produkcja procesowa na liniach lub w pojemnikach - reaktorach gdzie otrzymuje się półprodukty lub produkty. Są one następnie konfekcjonowane, zwykle napełnia się nimi opakowania takie jak butelki, opakowania lub beczki, a następnie są ekspediowane do klientów lub do magazynu.

Produkcja w przedsiębiorstwie zależnie od jego specyfiki może być zorganizowana i zarządzana jako:

  • Sterowana przez technikę MPS / MRP
  • Technikę JIT (just in time – dokładnie na czas), tzw. szczupłe zarządzanie (lean management, lean production)
  • Może to być produkcja o charakterze przepływowym - masowym
  • Zwykle jest to połączenie MRP i JIT Zarządzana przy użyciu zasad TOC (theory of constrains – teoria ograniczeń)
  • Zarządzanie popytem w oparciu o prognozy

W poszczególnych oddziałach przedsiębiorstwa organizacja może być różna i w jednym przedsiębiorstwie mogą występować różne typy produkcji.

Odsłony: 1938
PARTNERZY:
microsoft logo sntt logo simple raport erp2015 log2partner raportu erp 2015 itintegro1  bpsc logo front

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:
oracle logo raport   soneta logo     proalpha 2018    teta unit4 business
                                     anegis logo 2018     sage logo 2018     sbs 2 logo