SŁOWNIK ERP

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like
Zwrot Definicja
Budżetowanie i prognozowanie
Budżetowanie i prognozowanie są to elementy planowania finansowego, pozwalające na tworzenie budżetów – planów finansowych na przyszłość dla poszczególnych dziedzin w poszczególnych okresach czasu oraz prognoz “co będzie jeżeli” do wyboru strategii działania. Budżety mogą być bardzo szczegółowe i powiązane ze sobą kaskadowo, co umożliwia następnie dokładną kontrolę stanu finansowego przedsiębiorstwa. Tworzenie wielowariantowych prognoz różni się od budżetowania celem, dla którego się je konstruuje. Mechanizm jest bowiem ten sam. Prognozy tworzy się zwykle wielowariantowo, aby sprawdzić możliwe scenariusze rozwoju sytuacji. Logika hierarchii budżetowania może polegać na budowie budżetów od dołu – od najniższych komórek kontrolowanych finansowo, albo na dekompozycji budżetu całej jednostki stopniowo do poziomu komórek najniższych hierarchicznie. Co do zasady budżetowania – stosuje się budżetowanie przyrostowe – na bazie wyników historycznych oraz budżetowanie o bazie zerowej (ZBB), w którym kolejne poziomy nakładów finansowych są od podstaw obliczane, uzasadniane i zatwierdzane.
Odsłony: 1686
BSC
Zrównoważona karta wyników BSC (Balansed Scorekard) to koncepcja zarządzania, która opisuje i precyzuje, co powinno być mierzone, aby móc jak najlepiej ocenić efektywność firmy w realizowaniu strategii oraz adekwatność samej strategii. Cele firmy przedstawione są w postaci mapy ich wzajemnych powiązań przyczynowo-skutkowych oraz mierników wyróżnionych w czterech perspektywach: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych i rozwoju. Koncepcja Balanced Scorecard opiera się na następujących założeniach: Pomiar dokonań jest kluczowym warunkiem sprawności zarządzania. Pomiar wyników finansowych powinien być uzupełniony o pomiar stanu w innych perspektywach działania firmy. Cele i mierniki powiązane powinny być z działaniami i budżetami, tak aby stanowiły spójny plan operacyjnej działalności przedsiębiorstwa.
Odsłony: 487
BOM zestawienie materiałowe konstrukcyjne – oddzielone od produkcyjnego

Obsługa struktury konstrukcyjnej produktu BOM (Bill Of Materials)– zestawienia materiałowego obejmuje zakładanie, modyfikacje i usuwanie opisu pozycji asortymentowych oraz struktur wyrobów w takiej postaci, w jakiej występują w dokumentacji. konstrukcyjnej, zwykle na rysunkach podzespołów i rysunkach złożeniowych. Jest to narzędzie pracy konstruktora wyrobu. Obecnie często to tabliczka znamionowa rysunku powstającego w systemie CAD / CAM. Często te dane mogą być przekazywana dalej do system produkcyjnego w sposób zautomatyzowany.

Odsłony: 2150
BOM zestawienie materiałowe - struktury produkcyjne

Obsługa struktury produkcyjnej BOM (Bill Of Materials) – zestawienia materiałowego obejmuje taki opis pozycji asortymentowych (materiałów, podzespołów i części) oraz struktur –, która pokazuje w jaki sposób są one wykonywane w procesie produkcji. Są to praktycznie odpowiednio dostosowane do możliwości wykonawczych danego zakładu dane technologiczne powstałe przez opracowanie danych konstrukcyjnych. Przykładem może być klasyczny gaźnik samochodowy, który jest zwykle przedstawiony na jednym rysunku konstrukcyjnym z jednym zestawieniem materiałowym na tabliczce znamionowej rysunku, natomiast jego dokumentacja produkcyjna to zwykle 4-5 operacji realizowanych na różnych stanowiskach z odpowiednio dużą liczbą rysunków i instrukcji technologicznych. Struktury produkcyjne tego samego wyrobu wytwarzanego w różnych zakładach, o odmiennym wyposażeniu produkcyjnym, mogą być różne pomimo tego, że struktura konstrukcyjna wyrobu na podstawie której opracowano struktury produkcyjne jest jedna. Patrz wielofirmowość logistyczna.

Odsłony: 3014
BOM obsługa struktury produktu

Zestawienie materiałowe BOM (Bill Of Materials) opisuje strukturę wyrobu podając zestawienie materiałowe. Jest to lista składników wchodzących bezpośrednio do rozpatrywanej pozycji. Może to być lista zawierająca materiały, surowce i podzespoły niższego rzędu, pochodzące z zakupu, kooperacji lub produkcji własnej. Struktura kompletnego produktu opisująca budowę produktu może mieć wiele poziomów i powstaje dynamicznie poprzez łączenie na żądanie w procesie rozwijania struktur jednopoziomowych, poziom po poziomie. Zwykle następuje to w procesie planowania lub tworzenia zestawienia materiałowego wyrobu. Podstawowe typy BOM poza jednopoziomowym zestawieniem materiałowym to: zagnieżdżone zestawienie materiałowe (intendent BOM), zestawienie sumaryczne zawierające wszystkie materiały i podzespoły wchodzące w skład wyrobu z ich ilością sumaryczną, zestawienie ostatniego poziomu zawierające listę tylko tych pozycji które nie mają już składników – są „na dole” struktury wraz z ilościami sumarycznymi ich występowania, modularne zestawienie do celów planistycznych, kosztowe zestawienie BOM. Na podstawie BOM można także przygotowywać tzw. „zwinięcia” poszczególnych pozycji. Zawierają listę składników wyrobu, w skład których wchodzi rozważana pozycja. Są to: zestawienie jednego poziomu, poziom po poziomie, zestawienie sumaryczne najwyższego poziomu pokazujące do jakich wyrobów składnik wchodzi. BOM może być wykorzystywany także do przygotowania listy składników niezbędnych do zrealizowania specyficznego zamówienia klienta lub zestawu składników do wykonania naprawy lub przeglądu.

Odsłony: 2330
Blokowanie własnych płatności
Ta funkcja daje możliwość jak najpóźniejszego regulowania własnych zobowiązań, dzięki czemu zmniejsza się zaangażowanie w kapitał obrotowy. Możliwe jest regulowanie należności wobec możliwie dużej liczby wierzycieli przy ograniczonych zasobach finansowych.
Odsłony: 1628
Bilansowanie obciążeń stanowisk - wyrównywanie obciążeń
Bilansowanie obciążeń stanowisk i wyrównywanie ich obciążeń, inaczej metoda skończonych zdolności produkcyjnych, polega na automatycznym manipulowaniu zleceniami w taki sposób, aby wykorzystać maksymalną przepustowość centrów roboczych i linii przy możliwie największym wykorzystaniu dostępnych zdolności produkcyjnych w poszczególnych okresach planistycznych. Bardzo wiele systemów nie ma tego algorytmu. Ostatnio stosowane są algorytmy planowania w ramach tzw. zaawansowanego planowania i harmonogramowania APS (Advanced Planning And Scheduling).
Odsłony: 1891
Bezpośrednie powiązanie z systemami bankowymi
Pozwala ono na szybkie weryfikowanie stanu kont, a w bardziej rozbudowanej formie na realizowanie obrotu finansowego, przelewów i płatności w sposób zdalny z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.
Odsłony: 1777
Baza danych stosowana dla hurtowni danych
Może to być ta sama baza danych co dla ERP lub inna, zewnętrzna.
Odsłony: 389
Baza danych
Dostawcy pakietów wskazują bazy danych, z którymi współpracuje ich oprogramowanie. Pełna wersja baz danych wymagana jest w przypadku wprowadzania zmian i modyfikacji w oprogramowaniu, natomiast wersja tylko do użytkowania - run time wystarcza do normalnej eksploatacji oprogramowania ERP / MRP II. Wiele pakietów oprogramowania zawiera własne bazy danych przydatne do niezbyt dużych wdrożeń. Jednak przy większych instalacjach wymagane są zwykle zewnętrzne uniwersalne bazy danych.
Odsłony: 958
Back Scheduling
Back Scheduling - harmonogramowanie wsteczne. Technika obliczania daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia. Harmonogram realizacji zamówienia jest obliczany wstecznie począwszy od jego zakończenia, w celu określenia daty rozpoczęcia realizacji zamówienia i/lub zakończenia realizacji każdej operacji nań się składającej.
Odsłony: 388
B2C Współpraca z klientami

Współpraca z klientami (B2C) – (business to customer) jest to prowadzenie interesów pomiędzy przedsiębiorstwem a klientami końcowymi głównie przez internet. Poza sprawami prowadzonymi metodami tradycyjnymi znaczna ich część prowadzona jest drogą elektroniczną, głównie prze Internet. B2C zwykle obejmuje:

 • przygotowanie ofert dla klientów
 • przyjmowanie zamówień
 • potwierdzania zamówień
 • obsługa płatności
 • nadzór nad realizacją transakcji
 • wystawianie dokumentów związanych z realizacją transakcji
 • marketing nakierowany bezpośrednio na klientów indywidualnych
Odsłony: 1655
B2B Współpraca między przedsiębiorstwami

Współpraca między przedsiębiorstwami B2B (Business To Business) jest to prowadzenie poprzez internet bezpośrednio spraw pomiędzy kontrahentami handlowymi. Dzięki temu następuje przekształcenie przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw w organizację wirtualną pozwalając na zmniejszenie kosztów, skracanie cykli dostaw, skrócenie cykli dostaw oraz poprawę jakości i terminowości dostaw. Zwykle obejmuje:

 • przygotowanie ofert
 • przygotowanie zamówień
 • potwierdzania zamówień
 • płatności
 • realizację transakcji
 • wystawianie dokumentów związanych z realizacją transakcji
 • marketing nakierowany na współpracę z innymi przedsiębiorstwami
Odsłony: 1675
Autoryzacja
Autoryzacją nazywamy upoważnienie poszczególnych użytkowników do dokonywania konkretnych typów transakcji obrotu materiałowego z identyfikacją wprowadzającego transakcje.
Odsłony: 428
Automatyczne propozycje płatności dla grup dostawców
Automatyczne propozycje płatności dla grup dostawców, w tym prognoza stanu gotówki z uwzględnieniem wiarogodności klientów pozwala na przygotowanie zestawień propozycji płatności opartych o wiarogodne, zebrane uprzednio dane.
Odsłony: 1670
PARTNERZY:
microsoft logo sntt logo simple raport erp2015 log2partner raportu erp 2015 itintegro1  bpsc logo front

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:
oracle logo raport   soneta logo     proalpha 2018    teta unit4 business
                                     anegis logo 2018     sage logo 2018     sbs 2 logo