SŁOWNIK ERP

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like
Zwrot Definicja
Gromadzenie danych marketingowych w bazie danych
Gromadzenie danych marketingowych w bazie danych o klientach, potencjalnych klientach i rynkach pozwala na prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz.
Odsłony: 392
Graficzny interfejs użytkownika (GUI)
Przyszły użytkownik powinien rozważyć, czy graficzny interfejs jest mu rzeczywiście potrzebny i na jakich stanowiskach. Ma sens w przypadku średniego i wyższego szczebla zarządzania, na którym kierownicy i menedżerowie przeprowadzają różne analizy, a ich wyniki wyświetlają w postaci grafik. Natomiast zainstalowany w magazynach czy w księgowości , gdzie pracownik rutynowo wprowadza dane pochodzące z kilku lub kilkunastu wystandardyzowanych operacji raczej utrudnia niż ułatwia eksploatację. Warto sprawdzić, czy jest możliwa konfiguracja mieszana, tzn. część końcówek jest dołączona do systemu jako stacje robocze, a część jako proste terminale. Dostawca zwykle naciska na wersję graficzną, bo jej wybór oznacza dla klienta dodatkowe zakupy sprzętu, oprogramowania, a oprócz tego jest to bardziej “nowoczesny” marketingowo. Coraz częściej dostępny jest tylko interfejs graficzny, tak że nabywca oprogramowania nie ma wyboru.
Odsłony: 1748
Gospodarka remontowa
"Wymagania wobec tego obszaru są odmienne w poszczególnych typach przedsiębiorstw. W przedsiębiorstwach nastawionych na eksploatacje skomplikowanych urządzeń technologicznych takich jak elektrownie, rafinerie, cukrownie, jest to podstawowy podsystem umożliwiający sprawne działanie. Musi obsługiwać ewidencję tysięcy elementów zamiennych I materiałów eksploatacyjnych oraz planowanie remontów, zaopatrzenia w części zamienne, zlecanie i rozliczanie prac remontowych i konserwacyjnych. Stosowane są w nich skomplikowane wyspecjalizowane pakiety oprogramowania. W przypadku bogatego wyposażenia technicznego np. w elektrowniach, konieczne jest prowadzenie wyjątkowo obfitej dokumentacji technicznej urządzeń i ich stanu technicznego przez wiele lat. Dodatkowo, często konieczne jest wykonywanie części zamiennych własnymi siłami, co wymaga posiadania przez oprogramowanie do obsługi remontów modułu obsługi produkcji jednostkowej lub małoseryjnej. Istnieją przedsiębiorstwa, które zajmują się głównie remontami urządzeń np. sprzętu trakcji kolejowej lub drogowej, remontami silników itp. Pozwala to na wykorzystanie mocnych stron łączonych pakietów. Taki system może być połączony z MRP, co umożliwia przekazywanie do planu informacji o dostępności zdolności produkcyjnych w różnych okresach (np. o mniejszej zdolności z powodu przeglądu maszyny).

Pełna obsługa gospodarki remontowej tworzy drugi, równoległy system do MRP ukierunkowany na planowanie dostępności i nadzorowanie wykorzystania zdolności produkcyjnych. Oddzielny podsystem stosowany jest wtedy, gdy pakiet podstawowy nie ma tych funkcji albo gdy wymagania nie są szczególnie wysokie. Coraz częściej korzysta się z możliwości łączenia funkcjonalności pakietów oprogramowania pochodzących od różnych dostawców dzięki stosowaniu architektury zorientowanej na usługi SOA (software oriented architecture). Pozwala to na wykorzystanie mocnych stron łączonych pakietów. "
Odsłony: 356
Gospodarka remontowa
CMMS - gospodarka remontowa. Wymagania wobec tego obszaru są odmienne w poszczególnych typach przedsiębiorstw. W przedsiębiorstwach nastawionych na eksploatacje skomplikowanych urządzeń technologicznych takich jak elektrownie, rafinerie, cukrownie, jest to podstawowy podsystem umożliwiający sprawne działanie. Musi obsługiwać ewidencję tysięcy elementów zamiennych I materiałów eksploatacyjnych oraz planowanie remontów, zaopatrzenia w części zamienne, zlecanie i rozliczanie prac remontowych i konserwacyjnych. Stosowane są w nich skomplikowane wyspecjalizowane pakiety oprogramowania. W przypadku bogatego wyposażenia technicznego np. w elektrowniach, konieczne jest prowadzenie wyjątkowo obfitej dokumentacji technicznej urządzeń i ich stanu technicznego przez wiele lat. Dodatkowo, często konieczne jest wykonywanie części zamiennych własnymi siłami, co wymaga posiadania przez oprogramowanie do obsługi remontów modułu obsługi produkcji jednostkowej lub małoseryjnej.

Istnieją przedsiębiorstwa, które zajmują się głównie remontami urządzeń np. sprzętu trakcji kolejowej lub drogowej, remontami silników itp. Pozwala to na wykorzystanie mocnych stron łączonych pakietów. Taki system może być połączony z MRP, co umożliwia przekazywanie do planu informacji o dostępności zdolności produkcyjnych w różnych okresach (np. o mniejszej zdolności z powodu przeglądu maszyny). Pełna obsługa gospodarki remontowej tworzy drugi, równoległy system do MRP ukierunkowany na planowanie dostępności i nadzorowanie wykorzystania zdolności produkcyjnych. Oddzielny podsystem stosowany jest wtedy, gdy pakiet podstawowy nie ma tych funkcji albo gdy wymagania nie są szczególnie wysokie. Coraz częściej korzysta się z możliwości łączenia funkcjonalności pakietów oprogramowania pochodzących od różnych dostawców dzięki stosowaniu architektury zorientowanej na usługi SOA (software oriented architecture). Pozwala to na wykorzystanie mocnych stron łączonych pakietów. W rozbudowanej postaci stosuje się system zarządzania aktywami EAM (Entreprise Assets Management), który pozwala poza CMMS na pełniejszą obsługę sfery finansowania i planowania wykorzystania środków trwałych przedsiębiorstwa.
Odsłony: 794
Gospodarka narzędziowa
Gospodarka narzędziowa powinna być obsługiwana łącznie z MRP w przedsiębiorstwach, w których odgrywa istotną rolę. Obsługa jej jest wskazana we wszystkich przedsiębiorstwach posiadających dużo modeli, matryc, szablonów, przyrządów pomiarowych wymagających okresowej weryfikacji. Oddzielny podsystem jest stosowany zwykle wtedy, gdy gospodarka narzędziowa ma mniejsze znaczenie.
Odsłony: 1707
Ewidencja spływu kosztów
Taka ewidencja jest konieczna do naliczania rzeczywistych kosztów produkcji i rozliczania personelu. Zwykle jest realizowane jako element rozliczania zleceń produkcyjnych lub raportowania realizacji harmonogramu produkcji.
Odsłony: 1800
Ewidencja obrotu materiałowego
Jest niezbędna, aby uzyskać informacje o stanach magazynowych. Księgowość przedsiębiorstwa jest zainteresowana w tym, aby na zakończenie miesiąca znać wartość dla każdego z wyróżnionych w planie kont magazynów. Temu podporządkowane są wszelkie działania takie jak:
Rejestrowanie każdej transakcji związanej z obrotem materiałowym
Inwentaryzacje
Wycena magazynów
Uściślanie stanów

Dla ewidencji księgowej nie jest istotna sekwencja wprowadzania danych w ciągu miesiąca np. możliwe jest wprowadzanie masowe z opóźnieniem wszystkich wydań, a następnie wszystkich przyjęć. Prowadzi to do nieprawdziwych stanów w trakcie miesiąca np. powstawanie fikcyjnych stanów ujemnych.
W systemie gospodarki magazynowej on line do celów zarządzania niezbędne jest wprowadzanie danych o transakcjach na bieżąco w takiej kolejności w jakiej one zachodzą w rzeczywistości.
Transakcje obrotu materiałowego mogą być w komplecie zdefiniowane w pakiecie oprogramowania, a ich zmiana lub uzupełnienie mogą wymagać prac programowych. Alternatywą jest możliwość definiowania przez użytkownika bez prac programowych własnych transakcji obrotu materiałowego. Zwykle to ostatnie nie jest niezbędne, a spowodowane przyzwyczajeniami.
Odsłony: 1768
Euro, obsługa zagadnień walutowych związanych z Unią Europejską
Gotowość aplikacji do obsługi zagadnień walutowych związanych z Unią Europejską wyraża się poprzez właściwą reprezentację walut i kursów oraz odpowiednie algorytmy przeliczania i zaokrąglania w systemie. Brak tej funkcjonalności może spowodować konieczność gwałtownej wymiany systemu w momencie przejścia na euro.
Odsłony: 1727
Euro
Gotowość aplikacji do obsługi euro wyraża się poprzez właściwą reprezentację walut i kursów oraz odpowiednie algorytmy przeliczania i zaokrąglania w systemie. Niezbędna jest obsługa tej funkcjonalności. Brak jej może spowodować konieczność gwałtownej wymiany systemu.
Odsłony: 395
ETO – produkcja projektowa
ETO (engineer-to-order) projektowanie i produkcja na zamówienie. Odnosi się do produktów, dla których klient wymaga specyficznego opracowania inżynierskiego, znaczącej modyfikacji lub zakupu nowych materiałów. Każde zamówienie klienta powoduje powstanie nowych indeksów pozycji asortymentowych, zestawień materiałowych i procesów technologicznych.
Odsłony: 2616
ETO (engineering to order) – prowadzenie projektów, obsługa produkcji na indywidualne zamówienia klientów

Projektowanie na zamówienie DTO (Design To Order) i ETO (engineering to order) – prowadzenie projektów i obsługa produkcji na indywidualne zamówienia klientów ma miejsce na przykład w przypadku wytwarzania turbin, kotłów, stawiania budynków, budowy statków. Są to długo trwające, na ogół niepowtarzalne projekty, do których często trzeba stosować specjalny moduł zarządzania projektem (czasem wystarczą tylko jego elementy). Charakteryzują się specyficznymi wymaganiami odnośnie planowania technicznego i zarządzania produkcją oraz sposobem planowania i rozliczania wydatków. Dodatkowo często problemem jest tworzenie ofert na wyroby projektowane na zamówienie w krótkich seriach. Czasami występuje rachunek kosztów taki jak dla produkcji budowlanej. Powtarzalność zamówień klientów jest mała lub nawet żadna. ETO stosowane jest zwykle w przypadku wyrobów skomplikowanych o długim cyklu wytwarzania. klient powinien ściśle współpracować podczas procesu projektowania i produkcji wyrobów.

Odsłony: 2663
ERP
Planowanie zasobów przedsiębiorstwa ERP (enterprise resources planning) jest to zorientowany na finanse system informacyjny, który pozwala na identyfikację i planowanie wykorzystania będących w posiadaniu przedsiębiorstwa zasobów, a głównie nadzorowanie, wysyłkę oraz rozliczanie zleceń klientów oraz kontrolę kosztów. Główne różnice z systemem MRP II są to różnice techniczne takie jak interfejs graficzny użytkownika, relacyjna baza danych, użycie języka oprogramowania czwartej generacji, zastosowanie narzędzi komputerowych do rozwoju oprogramowania, architektura klient / serwer oraz przenoszalność oprogramowania pomiędzy różnymi platformami.

Bardziej ogólnie jest to metoda efektywnego planowania zarządzania wykorzystaniem całością zasobów przedsiębiorstwa niezbędnych do wytworzenia, wysyłki i rozliczenia zleceń klientów w sferze produkcji, dystrybucji lub serwisu.
Odsłony: 4521
Eksploatacja skomplikowanych urządzeń

Są to przedsiębiorstwa nastawione na eksploatację skomplikowanych urządzeń, takich jak elektrownie, cementownie, rafinerie, jedno lub wielozakładowe eksploatujące drogie i skomplikowane wyposażenie techniczne. System informatyczny musi przede wszystkim pomóc w utrzymaniu ruchu w przedsiębiorstwie, w tym zwłaszcza w planowaniu i sterowaniu remontami, zapasami części zamiennych oraz w zarządzaniu finansami.

Odsłony: 1770
Ekonomiczna wielkość partii
Ekonomiczna wielkość partii w przypadku produkcji zleceniowej może być określona wtedy, gdy uruchomienie produkcji lub zakupu danych materiałów jest określone jako opłacalne. Reguły opłacalności są zapisane w systemie. Zwykle zastosowanie tej techniki uzupełniania zapasów powoduje ich wysoki poziom i duże zaangażowanie środków obrotowych. Technika ta może być stosowana przy ustabilizowanych warunkach produkcji i zaopatrzenia i stabilnych cenach.
Odsłony: 1727
EDI: Elektroniczna wymiana informacji
Elektroniczna wymiana informacji (EDI - Electronic Data Interchange) powinna obejmować przesyłanie zamówień, potwierdzanie zamówień, przesyłanie faktur i korespondencje handlową w jednym z ogólnie przyjętych standardów EDI np. określonych w EDIFAC. Niektóre systemy zawierają automatyczny dostęp do internetu i możliwość wykorzystywania jego technik.
Odsłony: 505
PARTNERZY:
microsoft logo sntt logo simple raport erp2015 log2partner raportu erp 2015 itintegro1  bpsc logo front

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:
oracle logo raport   soneta logo     proalpha 2018    teta unit4 business
                                     anegis logo 2018     sage logo 2018     sbs 2 logo