sBIZNESKontakty
kontrahenci, CRM, dziennik zadań, obsługa sekretariatu
 
Kontrahenci - Odbiorcy i dostawcy
Kontrahenci to odbiorcy, dostawcy, kooperanci, partnerzy, banki itp. Listę kontrahentów można dowolnie uzupełniać i grupować. Za pomocą dostępnych parametrów system umożliwia tworzenie dowolnych grup o określonych atrybutach, sortowanie i wyszukiwanie wg dowolnych kryteriów. Za pomocą funkcji rozliczeń kontrahentów, system umożliwia kontrolę stanu finansów, rozliczanie należności, jak i zobowiązań.

CRM - relacje biznesowe, sekretariat
Funkcjonalność umożliwia tworzenie relacji biznesowych czy planowa- nie kontaktów (CRM). System oferuje również kontrolę nad dokumen- tami przychodzącymi i wychodzącymi, a to w dużej mierze usprawnia pracę sekretariatu oraz płynną wymianę dokumentów pomiędzy użyt- kownikami.

CRM
Dziennik zadań - Ewidencja zadań bieżących
Ta funkcjonalność zapewnia sprawne zarządzanie bieżącymi zadania- mi, gdzie od użytkownika systemu wymaga się konsekwencji w dzia- łaniu. Moduł pozwala na definiowanie zadań, przypisywanie ich kon- kretnym osobom odpowiedzialnym za wykonanie, oraz zapewnia bieżący nadzór nad wykonaniem. Opcja „Historii zadania” umożliwia śledzenie ewentualnych zmian w parametrach zadania. Z tym modu- łem każde zadanie zostanie wykonane w 100% poprawnie.
Moduł dostępny również w formie dziennika tabelarycznego (układ arkusza xls), posiadający możliwość definicji pól słownikowych, etapów i statusów oraz przystosowany do pracy na stanowiskach roboczych (magazyny i pakownie) w formie terminalowej na urządzenia POS z dotykowym ekranem.


Odwiedź nasze strony: www.sbiznes.pl  www.sbiznes-erp.pl www.sbizneserp.pl www.sbiznes.com.pl